Ninjagym 4-6 v. 

Karhunkorven koulu ma 17.25-18.10