HALLITUS

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Seurassa on lisäksi osa-aikainen palkattu seurasihteeri.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, tapahtumavastaavan, aikuisten liikunnan vastaavan, koulutusvastaavan, ohjaajavastaavat eri ikäisten lasten ryhmille sekä väline- ja vajavastaavan. 
Lisäksi hallituksen jäsenet muodostavat tarpeen tulleen erilaisia työryhmiä: kevätnäytös, Stara ym.

Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa ja hallituksen suunnittelupäivä pidetään vuoden alussa ja kehittämispäivä syksyllä. Seuran vuosikello ja hallituksen jäsenten toimenkuvat ohjaavat seuran toimintaa.

Hallituksen sääntöjen määrääminä tehtävinä ovat:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

SEURASIHTEERI

Seurassa toimii palkattu osa-aikainen seurasihteeri, jonka tehtäviin kuuluu 

 • Seuran käytännöntoiminnoista huolehtiminen
 • Asiakaspalvelu 
 • Jäsenrekisterin ylläpito 
 • Tiedotus
 • Palkanmaksu 
 • Kotisivujen ja Facebookin ylläpito 
 • Markkinointi
 • Laskutus
 • Yhteydenpito ohjaajiin
 • Hallituksen muut määräämät tehtävät.

TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnanjohtaja aloittaa työskentelyn seurassa 3.6.2024