Yhdistyksen säännöt


Nimi: Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry

Kotipaikka: Nurmijärvi

Osoite: Nina Koponen, Sepäntie 3 H, 01900 Nurmijärvi

Rekisterinumero: 56.661

Merkitty rekisteriin: 21.11.1950


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistys on perustettu 10.9.1950.

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenten liikkumista ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa pääasiallisesti harrastustasolla ja mahdollistaen kilpailemisen harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla - voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa - jäsenilleen eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa, voimistelun eri lajien harjoitus- ja kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia - voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia - näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - tarvittavia välineitä ja materiaaleja sekä - vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin - harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. Harjoittaa julkaisutoimintaa
 2. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
 3. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 4. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 5. Järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia
 6. Harjoittaa bingotoimintaa
 7. Harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä

5 § SEURAN JÄSENYYS

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seura on myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, ESLU, ry:n jäsen. Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran kevätkokouksen päättämän jäsenmaksun. Seuraan työsuhteessa olevat ohjaajat voivat liittyä seuran varsinaisiksi jäseniksi. Heidät vapautetaan jäsenmaksu velvoitteesta.

7 § SEURASTA EROAMINEN 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-, tai huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-, tai marraskuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 § määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hyväksytään listalla olevat uudet jäsenet seuran jäseniksi ja myönnetään ero eronneille
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 10. Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Hyväksytään listalla olevat uudet jäsenet seuran jäseniksi ja myönnetään ero eronneille
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 13. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 14. Päätetään kokous. 

  Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 § 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen tehtävänä on:

 • Kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • Edustaa seuraa
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • Nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • Sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on 1.7 - 30.6 Seuran tilit päätetään toiminta vuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

16 § SEURAN NIMENKIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä seuran hallituksen nimeämän muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät. 

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. Jos seura purkautuu luovutetaan jäljelle jäävät varat purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.